Wartość pojedynczej transakcji

Wartość pojedynczej transakcji to kolejne kryterium podziału rynku finansowego. Wyróżnia się tu:
– rynek hurtowy, na którym zawierane pojedyncze transakcje dotyczą dużych kwot; transakcje te dokonywane są przede wszystkim przez instytucje finansowe (między sobą) i przedsiębiorstwa; – rynek detaliczny, gdzie pojedyncze transakcje mają relatywnie małą wartość; w tym przypadku chodzi głównie o operacje dokonywane między instytucjami finansowymi i osobami indywidualnymi.

Z punktu widzenia sposobu wykorzystania instrumentów finansowych bądź też rodzaju kontrahenta rynek finansowy można podzielić na pierwotny i wtórny.

Rynek pierwotny obejmuje transakcje zawierane między emitentami instrumentów a ich pierwszymi nabywcami; następuje tu zatem sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych inwestorom zdecydowanym na ich zakup. W praktyce wyróżnia się dwa rodzaje emisji:
– publiczną, w której wykorzystuje się środki masowego przekazu, bądź też oferta skierowana jest do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata;
– niepubliczną, polegającą na proponowaniu nabycia papierów wartościowych mniej niż 300 oznaczonych adresatów; w praktyce akcje udostępniane są pracownikom w procesie prywatyzacji lub też oferuje się je jednooosobowym spółkom Skarbu Państwa w ilości nie mniejszej niż 10% akcji dla jednego nabywcy.

Do głównych rodzajów emisji na rynku pierwotnym zalicza się emisję własną, prowadzoną bezpośrednio przez samego emitenta, oraz emisję obcą, gdzie emitent zlecają pośrednikom finansowym, np. bankom i domom maklerskim.