Rynek pieniężny

Rynek pieniężny obejmuje operacje na instrumentach finansowych, których okres wymagalności nie przekracza jednego roku. Transakcje te charakteryzują się wysokim stopniem płynności oraz bezpieczeństwem. Biorąc pod uwagę ilość dokonywanych operacji oraz ich charakter i zakres, słusznie przyjmuje się, że rynek pieniężny jest podstawowym segmentem rynku finansowego. Głównymi instrumentami rynku pieniężnego są lokaty międzybankowe, bony skarbowe, papiery dłużne emitowane przez banki, a także bony pieniężne przedsiębiorstw:
– bony skarbowe (treasury bills) – papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa głównie w celu zapewnienia płynności na rynku pieniężnym oraz w celu sfinansowania bieżących wydatków budżetu państwa; ich termin wymagalności wynosi od l dnia do 52 tygodni; cena sprzedaży bonów skarbowych jest niższa niż wartość nominalna, sprzedawane są one zatem z tzw. dyskontem;
– bony pieniężne NBP – krótkoterminowe zobowiązania banku centralnego na okaziciela, podobnie jak bony skarbowe sprzedawane są z dyskontem;
– certyfikat depozytowy (certificate ofdeposif) – dokument emitowany przez bank dla depozytariusza, który chce pozostawić określoną sumę pieniędzy w banku na określony okres czasu.;
– bony komercyjne (commercial paper] – papier wartościowy zawierający obietnicę zapłaty przez remitenta posiadaczowi papieru określonej sumy pieniężnej w ustalonym terminie. Są emitowane głównie przez przedsiębiorstwa;
– akcept bankierski (bankers acceptance) – papier zawierający zobowiązanie zapłacenia przez bank dłużnika określonej sumy pieniężnej bankowi wierzyciela.