Rynek kapitałowy

przez | 9 września 2015

Rynek kapitałowy stwarza zatem możliwość pozyskiwania kapitału oraz rozłożenia ryzyka inwestycyjnego. Głównymi instytucjami rynku kapitałowego są:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, której podstawowym celem jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz promocja tego obrotu, GPW funkcjonuje od 1991 roku.

Rynek pozagiełdowy, oparty na funkcjonowaniu Centralnej Tabeli Ofert (CETO); Centralna Tabela Ofert SA jest spółką akcyjną domów maklerskich organizujących rynek pozagiełdowy, który funkcjonuje od 1996 r. i obsługuje małe i średnie spółki niespełniające wymogów dopuszczenia na giełdę; wymogi te dotyczą kapitałów, kosz-lów i obowiązków ciążących na emitentach.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA; założycielami są Skarb Państwa oraz Giełda Papierów Wartościowych S A w Warszawie; akcjonariuszami mogą być spółki prowadzące giełdę, domy maklerskie, spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, Skarb Państwa, NBP i banki. KDPW pełni funkcje depozytowo-rozliczeniowe, główną przesłanką jego powstania była dematerializacja papierów wartościowych na rynku publicznym (papier wartościowy przyjmuje postać zapisu komputerowego zawierającego niejedne dane dotyczące waloru); do głównych zadań KDPW należą: przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych dopuszczanych do publicznego obrotu, obsługa cmitentów, przeprowadzanie rozliczeń papierów wartościowych i rozliczeń transakcji na rynku regulowanym. Instytucja ta może także obsługiwać obrót papierami wartościowymi niedopuszczonymi do obrotu publicznego. Może prowadzić rachunki pieniężne, dokonywać rozliczeń pieniężnych, uczestniczyć w rozrachunkach dokonywanych przez NBP na zasadach stosowanych w przypadku rozrachunków międzybankowych.