Rachunki bankowe

przez | 9 września 2015

Na rachunku bieżącym mogą być wyodrębnione środki pieniężne przeznaczone na określone cele, np. fundusze socjalne. W ramach rachunku bieżącego udzielane są także kredyty, kiedy zadłużenie występuje w postaci tzw. salda debetowego (ujemnego). Powstaje ono w wyniku dyspozycji płatniczych realizowanych w ciężar tego rachunku. Wpłaty na rachunek bieżący zmniejszają zadłużenie. Korzystanie przez przedsiębiorstwa / rachunku bieżącego wynika zarówno z obowiązujących przepisów prawnych, jak też z bezpieczeństwa obrotu pieniądzem w formie bezgotówkowej i wygody dokonywania płatności w oparciu o rozliczenie bezgotówkowe. Rachunki pomocnicze służą do przeprowadzania rozliczeń w innych oddziałach tego samego banku lub w innym banku niż bank prowadzący rachunek bieżący. Operacje te ograniczają się do określonych celów, np. wypłaty wynagrodzeń w placówkach terenowych przedsiębiorstwa, inkasa wpływów, wypłaty zaliczek na wydatki administracyjno-gospodarcze. Otwarcie rachunku pomocniczego nie wymaga zgody banku prowadzącego rachunek bieżący. Bank może jednak zastrzec w umowie obowiązek powiadamiania przez klienta o otwarciu rachunku w innym banku. Rachunki lokat terminowych służą do gromadzenia i przechowywania wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstw przez okres wynikający z umowy zawartej z bankiem. Celem lokaty środków pieniężnych jest uzyskanie odsetek w zamian za powierzenie bankowi tych środków na określony czas. Wysokość oprocentowania lokaty zależy z reguły od zadeklarowanego przez firmę okresu. Otwarcie takiego rachunku następuje po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty w odpowiedniej wysokości. W ramach jednej umowy może być otwartych kilka takich rachunków o różnych – dogodnych dla przedsiębiorstwa – okresach deponowania środków. Rachunek skonsolidowany (nazywany również koncentrycznym lub zintegrowanym) służy przedsiębiorstwom posiadającym rozbudowaną sieć placówek. Działa on na zasadzie rachunku zbiorczego, na który automatycznie przekazywane są środki z rachunków poszczególnych placówek przedsiębiorstwa. Umożliwia to efektywne gospodarowanie środkami pieniężnymi między innymi poprzez dokonywanie krótkich blokad oraz zasilanie poszczególnych rachunków do ustalonego poziomu.