Polecenie zapłaty

W poleceniu zapłaty (będącym alternatywą dla polecenia przelewu) pobranie należności z rachunku dłużnika i przekazanie jej na rachunek wierzyciela dokonuje się na złe cenie dłużnika, ale z inicjatywy wierzyciela. Stroną inicjującą jest zatem wierzyciel a więc odwrotnie niż przy posługiwaniu się poleceniem przelewu, gdzie dyspozycją płatniczą wydaj e bankowi dłużnik. Polecenie zapłaty jest to zatem udzielona bankowi dyspozycja wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzy cielą. Dzięki zastosowaniu polecenia zapłaty istnieje możliwość usprawnienia procesie przekazywania środków, np. między przedsiębiorstwami. Jest to ważne zwłaszcza wówczas, gdy wiele nieuczciwych firm nie reguluje terminowo swoich zobowiązań. Taka sytuacja zmusza wierzycieli do ciągłego monitorowania poziomu zadłużenia swoich odbiorców. Uznanie rachunku bankowego wierzyciela następuje po uzyskaniu środków przez jego bank od banku dłużnika na pokrycie dokonywanego polecenia zapłaty. Utrudnieniem dla wierzyciela jest jednak fakt, że dłużnikowi przysługuje prawo do odwołania zrealizowanego już polecenia zapłaty w ciągu 5 dni od obciążenia jego rachunku. To zdaniem wierzycieli podnosi ryzyko kredytowe ze względu na zwiększenie niepewności co do ostatecznej realizacji zlecenia. Czeki należą do najstarszych form rozliczeń, zaś ich podstawy prawne i funkcje reguluj ą postanowienia Prawa czekowego.1′ Czek (ang. check- sprawdzić, kontrolować) jest dokumentem zawierającym skierowanie do banku polecenia wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej ze środków znajdujących się w tym banku do dyspozycji wystawcy. A więc za pośrednictwem czeku właściciel rachunku bankowego może regulować wszelkie zobowiązania związane np. z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sposób wystawienia (wypełnienia) czeku jest ściśle określony przez Prawo czekowe. Może być on wystawiony z opuszczeniem niektórych wymaganych elementów bądź też zawierać jedynie podpis osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem. Czek taki określony jest mianem niezupełnego lub in blanco, zaś jego wydanie upoważnia posiadacza do uzupełnienia brakujących danych. Uzupełnienie to musi być jednak zgodne z warunkami uzgodnionymi wcześniej z wystawcą czeku.