Podatnik może domagać się zwrotu od świadczeń

przez | 9 września 2015

Kolejnym rodzajem ulgi jest tzw. ulga na nowe technologie. Ten typ ulgi polega na możliwości odliczenia od podstawy naszych podatków, ponoszonych przez nas wydatków na zakup nowych technologii. Do tzw. nowych technologii możemy zaliczyć wiedzę technologiczną, która może występować w postaci wartości prawnych lub materialnych.
W wyniku posiadania tej wiedzy przeprowadzane są różnego rodzaju badania i prace rozwojowe. Z kolei na podstawie tych badań i prac formułowane są wnioski, a te z kolei, stają się podstawą do powstawania nowych lub udoskonalonych produktów lub usług. Wiedza ta nie jest stosowana dłużej niż przez czas 5 ostatnich lat. Potwierdzają to opinie, zupełnie niezależnej od podatnika, jednostki naukowej.

Ponadto podatnik może domagać się zwrotu od świadczeń, które zostały nienależnie pobrane. Gdy w poprzednim okresie rozliczeniowym, świadczenia zwiększyły w sposób nieuzasadniony wysokość naszego dochodu, podlegającego opodatkowania, odpowiednie kwoty zostaną odliczone w bieżącym roku podatkowym. Podatnikowi w tej sytuacji zostaje wyrównana strata, którą poniósłby, gdy najpierw otrzymuje jakieś opodatkowane świadczenie, a następnie zwraca je i jednocześnie nie ma prawa do zwrotu podatku dochodowego, który wcześniej został od niego pobrany przez urząd skarbowy. Należy pamiętać, że zwroty te nie mogły zostać potrącone przez płatnika. Ulga ta wszystkich rodzajów zwrotów, które musiały zostać potrącone przez podatnika. Podatnik musiał powtórnie wypłacającego przekazać płatnikowi te kwoty. Ważnym warunkiem jest również to, że świadczenia te byłyby wcześniej dochodem, który podlegałby opodatkowaniu.