Papiery wartościowe – bany skarbowe

przez | 9 września 2015

Bony skarbowe, zwane także dłużnymi papierami wartościowymi Skarbu Państwa, wekslami lub biletami skarbowymi, emitowane są przez skarb państwa. Służą one zaciąganiu przez Skarb Państwa krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu państwa. Po raz pierwszy pojawiły się one w Anglii w 1870 r. w postaci weksla będącego instrumentem finansowania wydatków rządowych. W Polsce emisję tych walorów wznowiono w 1991 roku po wieloletniej przerwie. Oferowane są one inwestorom, którzy nie chcą lokować swoich kapitałów na dłużej niż jeden rok. Część przedsiębiorstw poszukuje bowiem lokat liczonych w dniach, zaś bardzo istotnym warunkiem jest tu pewność zwrotu pieniędzy. Poza tym posiadają one wysoką płynność, można bowiem bez problemu odsprzedać je na rynku wtórnym. Ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych (CRBS) w Departamencie Polityki Pieniężno-Kredytowej Narodowego Banku Polskiego. Jak już wspomniano, emitowaniem tych walorów jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Finansów, zaś agentem emisji jest Narodowy Bank Polski. Bony skarbowe emitowane są w Polsce na okres od l do 52 tygodni, wartość nominalna jednego bonu wynosi 10 000 zł. Łączna wartość nominalna bonów wyemitowanych w danym roku nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie budżetowej na dany rok. Mogą je nabywać krajowe osoby prawne i fizyczne, spółki niemające osobowości prawnej oraz zagraniczne osoby prawne i fizyczne. Obrót bonami skarbowymi odbywa się na rynku pierwotnym i wtórnym. Na rynku pierwotnym agent emisji, czyli NBP, organizuje przetargi, które odbywają się w pierwszym roboczym dniu tygodnia. O cenach bonów na poszczególnych przetargach decyduje Ministerstwo Finansów. Aby uzyskać status uczestnika przetargów, trzeba nabyć na rynku pierwotnym w ciągu ostatniego kwartału (poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło złożeni^ wniosku) bony skarbowe o wartości nominalnej przynajmniej 0,2% wartości wszystkich bonów sprzedanych w tym okresie na przetargach. Aby ten status zachować, inwestorzy muszą w danym kwartale nabyć w imieniu własnym lub na rachunek klienta bony skarbowe o wartości nominalnej przynajmniej 0,2% wartości wszystkich bonów skarbowych sprzedawanych na przetargach w poprzednim kwartale. W przeciwnym razie inwestor traci status uczestnika przetargu.