Otwarcie rachunku bankowego

przez | 9 września 2015

Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy, zawartej bezterminowo lub na określony czas. Umowa ta, z uwagi na cywilnoprawny charakter, sprawia, że bank i klient są partnerami, a stosunki pomiędzy nimi zostały uregulowane prze pisami Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. Oznacza to z kolei, że wewnętrzne regulaminy obowiązujące w poszczególnych bankach mogą różnić się w zakresie szczegółowych rozwiązań, jednakże uregulowane ustawowo ogólne zasady funkcjonowania; rachunków bankowych są takie same. Poprzez podpisanie umowy rachunku bieżącego z firmą bank zobowiązuje się di przechowywania środków pieniężnych przedsiębiorstwa oraz do przeprowadzania n; jego zlecenie wszelkich rozliczeń. Przedsiębiorstwo natomiast zobligowane jest di przestrzegania przy przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych obowiązujących przepisóv prawa. Umowa rachunku bankowego musi zawierać określone elementy, wśród którycl szczególnie istotne są następujące:
1) strony umowy;
2) rodzaj otwieranego rachunku;
3) waluta, w jakiej rachunek będzie prowadzony;
4) czas, na jaki rachunek został otwarty;
5) wysokość oprocentowania środków na rachunku;
6) sposób dysponowania środkami na rachunku;
7) terminy wypłaty lub kapitalizacji odsetek;
8) terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku;
9) zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe prowadzenie rozliczeń pieniężnych;
10) sposób identyfikacji klienta (karta identyfikacyjna, identyfikacja podpisów n dyspozycji z kartą wzorów podpisów);
11) tryb i warunki dokonywania zmian umowy;
12) sposób i terminy wypowiedzenia lub rozwiązania umowy rachunku. Regulaminy bankowe są aktami nienormowanymi i uzupełniane są do konkretnych umów. Każdy regulamin, pełniący również rolę oferty, powinien być przedstawiony di wiadomości klientowi najpóźniej przy zawieraniu umowy. Warto również zwrócić uwagę, że warunki konkretnej umowy mogą być negocjowane, zwłaszcza umowy rachunku bieżącego i konta osobistego. Wszystkim operacjom dokonywanym na rachunku towarzyszą zapisy, zależnie 01 charakteru, po stronie debet lub credit rachunku.