Obrót bonami

przez | 9 września 2015

Inwestorzy, którzy nie spełniaj ą po wyższych warunków bądź pragną nabyć mniejsze ilości bonów, mogą także uczestniczyć w przetargach, ale za pośrednictwem banków oraz innych podmiotów posiadających status bezpośredniego uczestnika. Przed każdym pierwszym w danym miesiącu przetargiem Minister Finansów ogłasza list emisyjny oferowanych do sprzedaży w tym miesiącu bonów. W liście tym podaje się m.in.:
– przewidywaną wartość nominalną bonów skarbowych oferowanych do sprzedaży;
– okresy, na jakie zostały wyemitowane (w tygodniach).

Po upływie terminu przetargu Minister- Finansów ogłasza najniższą ceną dla bonów o danym terminie wykupu. W konsekwencji przyjmowane są oferty zawierające ceny nie niższe od minimalnej. W przypadku ceny równej najniższej cenie przetargowej oferty mogą być przyjęte w całości, bądź też może nastąpić ich redukcja. Bony skarbowe podlegają wykupowi po upływie czasu, na jaki zostały wyemitowane, według wartości nominalnej. Zdarza się jednak, że Minister Finansów oferuje ich wcześniejszy wykup. Także i w tym przypadku następuje to w drodze przetargu organizowanego przez agenta emisji. Odkupując bony, Minister Finansów wybiera te oferty, które proponują najniższą cenę. Obrót bonami skarbowymi odbywa sit; równie/ na rynku wtórnym. Posiadać/ bonu może go zatem odsprzedać przed terminem wykupu innemu nabywcy. Wyniki wtórnego obrotu, organizowanego przez niektóre banki, podawane są w prasie. Kwotowania bonów skarbowych zamieszczone w prasie finansowej określają cenę kupna/sprzedaży za l O 000 jednostek nominalnych bonu w dniu wykupu bądź też stopę ich rentowności w przeliczeniu na roczną stopę procentową. Ceny kupna i sprzedaży bonów uzależnione są od podaży i popytu na nie. Bony skarbowe mogą być zatem interesującą formą lokowania np. przez przedsiębiorstwa wolnych środków pieniężnych. Wymaga to kalkulacji opłacalności tego typu inwestycji w porównaniu np. z tradycyjnymi lokatami bankowymi.