Nadzór bankowy

Działalność banku jest nierozerwalnie związana z ryzykiem finansowym. Wynika te z prowadzonych przez banki różnorodnych operacji i rozszerzania zakresu usług, co z kole: ma wpływać na umacnianie pozycji konkurencyjnej. Jednocześnie jest bardzo ważne, ab) działalność ta była bezpieczna z punktu widzenia klientów deponujących swoje pieniądze a także funkcjonowania całego sektora bankowego. Wymaga to zatem objęcia banków kontrolą wyspecjalizowanej, niezależnej instytucji. Instytucja ta działa jako nadzór bankowy. Niezależnie od usytuowania nadzoru bankowego (w większości krajów umiejscowiony jest w banku centralnym) jego celem jest:
– bezpieczeństwo i stabilność całego systemu bankowego;
– bezpieczeństwo środków powierzonych bankom;
– oddziaływanie na zapewnienie konkurencyjności między bankami oraz przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji kapitału;
– zgodność działania banków z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Funkcja regulacyjna polega na określaniu przez instytucje nadzoru minimalnych standardów bezpieczeństwa w działalności banków. Szczególnie istotne są tu normy ostrożnościowe (nazywane także parametrycznymi instrumentami nadzoru bankowego) tworzące dla banków główne limity, a mianowicie:
– norma koncentracji kredytów i innych wierzytelności;
– limit kapitałowego zaangażowania banku;
– współczynnik wypłacalności.

Poza wymienionymi Komisja Nadzoru Bankowego ma prawo ustalać obowiązujące w bankach normy płynności i inne normy dopuszczalnego ryzyka. Poza wymienionymi Komisja Nadzoru Bankowego ma prawo ustalać obowiązujące w bankach normy płynności i inne normy dopuszczalnego ryzyka. Podstawą wyliczania norm ostrożnościowych są fundusze własne. Podzielone są one na dwie kategorie:
1) fundusze podstawowe;
2) fundusze uzupełniające.

Charakter funduszy podstawowych uzależniony jest od formy prawnej banku obejmują one: fundusz statutowy, kapitał akcyjny i fundusz udziałowy oraz inne fundusze (kapitały) tworzone z zysku po opodatkowaniu, z nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej i uiszczanych przez akcjonariuszy dopłat oraz fundusz zasobowy w banku spółdzielczym.