Łączne opodatkowanie małżonków

przez | 9 września 2015

Istnieją określone prawnie warunki, by było możliwe łączne opodatkowanie małżonków. Po pierwsze, należy pozostawać w ustroju wspólności majątkowej przez cały rok. Po drugie, za dany rok małżonkowie mogą opodatkować się łącznie, gdy złożą w formie pisemnej stosowne oświadczenie. Ponadto muszą przez cały rok pozostawać w związku małżeńskim, dlatego nie skorzystają z tego młode małżeństwa, ani te osoby, które zdecydowały się na rozwód. Natomiast zdecydowanie się na separację, nie ogranicza i nie zamyka drogi do wspólnego opodatkowania. Ponadto, nie mogą korzystać z ryczałtu
( z wyjątkiem najmu prywatnego), opodatkowania liniowego, podatku tonażowego oraz karty podatkowej.

Łączne opodatkowanie małżonków może być również możliwe, gdy małżonkowie posiadają dla celów podatkowe inne niż Polska miejsce zamieszkania, w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej lub państwa należącego do Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EWG). Również jest to możliwe, gdy jeden
z małżonków rozlicza się z podatku w Polsce, a drugi na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Konfederacji Szwajcarskiego lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EWG). Sytuacja ta dotyczy małżonków, których dochód podlegający opodatkowaniu na terenie Polski, wynosił co najmniej 75% uzyskiwanego rocznie całkowitego ich dochodu.