Komisja papierów wartościowych

przez | 9 września 2015

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd utworzona w 1991 r. na podstawie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych; zakresem jej działania jest przede wszystkim regulowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi, głównie zaś sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, zapewnienie sprawnego działania rynku papierów wartościowych, upowszechnianie wiedzy o rynku papierów wartościowych, przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych. W ramach swojej działalności KPWiG podejmuje również decyzje o dopuszczeniu do publicznego obrotu papierów wartościowych, nadaje licencje maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, a także udziela zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej, tworzenie funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wśród uczestników rynku kapitałowego należy wyróżnić także banki, instytucje nie-finansowe (np. przedsiębiorstwa) oraz osoby indywiduwalne. Podsumowując, do podstawowych zadań instytucji rynku kapitałowego należy pośredniczenie w przepływach środków pieniężnych między podmiotami. Rynek kapitałowy umożliwia gromadzenie znacznych kapitałów podmiotom gospodarczym, niezbędnych do sfinansowania zamierzeń rozwojowych. Dotyczy to również projektów inwestycyjnych o wyższym poziomie ryzyka. Rynek ten dostarcza także dużą ilość informacji o atrakcyjnych kierunkach inwestowania oraz inspiruje i wspomaga procesy fuzji i przejęć. Rynek walutowy – dokonywane są tu operacje na instrumentach finansowych emitowanych przez różne kraje; instrumenty rynku walutowego charakteryzują się najwyższym stopniem płynności, zaś sam rynek nie przyjmuje na ogół formy rynku aukcyjnego (giełdowego), lecz ma charakter zdecentralizowany pod względem geograficznym, technicznym i ekonomicznym. Obecnie rynek walutowy obejmuje istniejące na całym świecie połączenia pomiędzy bankami, firmami brokerskimi, dealerskimi a także niebankowymi instytucjami finansowymi oraz międzynarodowymi korporacjami. Elementami tego rynku są także kantory, kasy dewizowe, hotele itd. Najważniejszym składnikiem obrotów na rynku walutowym są dewizy w formie należności na rachunkach a vista w bankach.