Instytucje finansowe

przez | 9 września 2015

Instytucje ubezpieczeniowe
Instytucje ubezpieczeniowe, zmuszone do utrzymywania wysokich rezerw finansowych, inwestują przede wszystkim w płynne i bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego, głównie bony i obligacje skarbowe oraz lokaty bankowe. Polityka ta wynika z ryzyka, jakim obarczona jest działalność podstawowa ubezpieczycieli, oraz z rozbieżności w cyklu zbierania składek i wypłaty odszkodowań.

Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne uzależniają zakres inwestycji na rynku pieniężnym od własnej polityki inwestycyjnej, skorelowanej z wybranym stopniem ryzyka. Politykę tą zarządy poszczególnych funduszy starają się podporządkowywać ich głównym celom, tj. ochronie realnej wartości funduszu, osiągania dochodów z lokowania własnych aktywów oraz wzrostu wartości własnych aktywów.

Firmy brokerskie
Są pośrednikami w transakcjach na rynku pieniężnym. Nie działają we własnym imieniu i na własny rachunek, lecz pośredniczą przy zawieraniu transakcji, kojarząc stronę popytową z podażową.

Inne instytucje finansowe
Do kategorii innych instytucji finansowych można zaliczyć Narodowe Fundusze Inwestycyjne, których celem jest wzrost wartości przedsiębiorstw wniesionych aportem na pokrycie kapitału, a także Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Instytucje te gromadzą znaczne środki finansowe i dążą do optymalnego ich wykorzystania, inwestując głównie w obligacjach i bonach skarbowych.