Władze banku centralnego

Struktura organizacyjna władz banku centralnego oraz sposób ich powoływania i odwoływania podporządkowane są wymogom niezależności tej instytucji. Podstawowymi organami władzy NPB są: a) prezes, b) Rada Polityki Pieniężnej, c) zarząd. Prezes Narodowego Banku Polskiego: – powoływany jest przez Sejm na wniosek prezydenta na okres 6 lat (ta sama osoba może sprawować ten urząd najdłużej przez […]

Wartość pojedynczej transakcji

Wartość pojedynczej transakcji to kolejne kryterium podziału rynku finansowego. Wyróżnia się tu: – rynek hurtowy, na którym zawierane pojedyncze transakcje dotyczą dużych kwot; transakcje te dokonywane są przede wszystkim przez instytucje finansowe (między sobą) i przedsiębiorstwa; – rynek detaliczny, gdzie pojedyncze transakcje mają relatywnie małą wartość; w tym przypadku chodzi głównie o operacje dokonywane między […]

Stopa procentowa

Stopa procentowa w operacjach otwartego rynku należy do najważniejszych stóp procentowych rynku pieniężnego. Stopa ta, zwana referencyjną (bądź interwencyjną), wyznacza najniższy poziom stóp procentowych dla międzybankowego rynku depozytów o porównywalnym okresie zapadalności. Oznacza także oprocentowanie, jakie oferuje NBP bankom komercyjnym przy sprzedaży, a następnie odkupie bonów pieniężnych (bądź skarbowych). Stopa interwencyjna ma praktycznie największe znaczenie […]

Polecenie zapłaty

W poleceniu zapłaty (będącym alternatywą dla polecenia przelewu) pobranie należności z rachunku dłużnika i przekazanie jej na rachunek wierzyciela dokonuje się na złe cenie dłużnika, ale z inicjatywy wierzyciela. Stroną inicjującą jest zatem wierzyciel a więc odwrotnie niż przy posługiwaniu się poleceniem przelewu, gdzie dyspozycją płatniczą wydaj e bankowi dłużnik. Polecenie zapłaty jest to zatem […]

Krótkoterminowe papiery dłużne

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, nazywane bonami komercyjnymi (commercialpaperś) lub skryptami dłużnymi, emitowane są przez przedsiębiorstwa o dobrej pozycji ekonomicznej. Zaciągnięta w ten sposób na rynku pieniężnym pożyczka umożliwia uzyskanie krótkoterminowych środków zamiast korzystania z kredytu bankowego. Papiery te emitowane są na bazie dyskonta od wartości nominalnej. Firma (emitent) zobowiązana jest wykupić je po upływie okresu […]

Bony skarbowe

Bony skarbowe, zwane także dłużnymi papierami wartościowymi Skarbu Państwa, wekslami lub biletami skarbowymi, emitowane są przez skarb państwa. Służą one zaciąganiu przez Skarb Państwa krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu państwa. Po raz pierwszy pojawiły się one w Anglii w 1870 r. w postaci weksla będącego instrumentem finansowania wydatków rządowych. W Polsce emisję tych walorów […]

Obrót bonami

Inwestorzy, którzy nie spełniaj ą po wyższych warunków bądź pragną nabyć mniejsze ilości bonów, mogą także uczestniczyć w przetargach, ale za pośrednictwem banków oraz innych podmiotów posiadających status bezpośredniego uczestnika. Przed każdym pierwszym w danym miesiącu przetargiem Minister Finansów ogłasza list emisyjny oferowanych do sprzedaży w tym miesiącu bonów. W liście tym podaje się m.in.: […]

Historia polskiej bankowości

Nazwa „bank” pochodzi od włoskiego słowa Banca, oznaczającego ławę (stół), przy Którym średniowieczni Wekslerze wymieniali pieniądze. Funkcję pieniądza pełnił wówczas kruszec. Pierwsze banki powstały we Włoszech w XVI wieku, następnie w Holandii i Anglii. Przedmiotem pierwszych operacji bankowych był kruszec i kruszcowe mondy przyjmowane przez banki od ich właścicieli. W celu ułatwienia dysponowania wkładami posługiwano […]

Papiery wartościowe – bany skarbowe

Bony skarbowe, zwane także dłużnymi papierami wartościowymi Skarbu Państwa, wekslami lub biletami skarbowymi, emitowane są przez skarb państwa. Służą one zaciąganiu przez Skarb Państwa krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu państwa. Po raz pierwszy pojawiły się one w Anglii w 1870 r. w postaci weksla będącego instrumentem finansowania wydatków rządowych. W Polsce emisję tych walorów […]

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny obejmuje operacje na instrumentach finansowych, których okres wymagalności nie przekracza jednego roku. Transakcje te charakteryzują się wysokim stopniem płynności oraz bezpieczeństwem. Biorąc pod uwagę ilość dokonywanych operacji oraz ich charakter i zakres, słusznie przyjmuje się, że rynek pieniężny jest podstawowym segmentem rynku finansowego. Głównymi instrumentami rynku pieniężnego są lokaty międzybankowe, bony skarbowe, papiery […]