Archiwum kategorii: Finanse

Rodzina na swoim dla samotnie wychowujących dzieci

Pewne ograniczenie osób mogących się ubiegać o dopłaty z rządowego programu „rodzina na swoim” stało się wymogiem koniecznym w celu zapewnienia środków osobom najbardziej potrzebującym tego rodzaju wsparcia ze strony rządu. Do osób tych należą młode małżeństwa tworzące rodziny, osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko i od połowy ubiegłego roku osoby samotnie egzystujące. W przypadku… Czytaj dalej »

Istotny warunek programu

Możliwość ubiegania się o kredyt pochodzący z rządowego programu „rodzina na swoim” jest przewidziana dla większości osób młodych. Mogą to być zarówno osoby stanu wolnego popularnie nazywane singlami, osoby będące w związku małżeńskim i osoby samotnie wychowujące dzieci. Każda z tych grup ma prawo ubiegania się o kredyt z dopłatą ze strony Skarbu Państwa po… Czytaj dalej »

Instytucje finansowe

Instytucje ubezpieczeniowe Instytucje ubezpieczeniowe, zmuszone do utrzymywania wysokich rezerw finansowych, inwestują przede wszystkim w płynne i bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego, głównie bony i obligacje skarbowe oraz lokaty bankowe. Polityka ta wynika z ryzyka, jakim obarczona jest działalność podstawowa ubezpieczycieli, oraz z rozbieżności w cyklu zbierania składek i wypłaty odszkodowań. Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne uzależniają zakres… Czytaj dalej »

Istota obsługi kasowej

Rozliczenia gotówkowe dotyczą zarówno osób indywidualnych, jak również jednostek gospodarczych, często używających gotówki do regulowania wzajemnych zobowiązań. Wiele przedsiębiorstw handlowych i usługowych odprowadza znaczną część wpływów gotówkowych do banków, gotówkę natomiast pobiera na wypłaty wynagrodzeń. Do operacji (czynności) kasowo-skarbcowych zalicza się wszelkie operacje bankowe związane z przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat gotówkowych oraz z przechowywaniem… Czytaj dalej »

Polityka banku centralnego

Instrumenty, którymi posługuje się bank centralny, mają duży wpływ na efekty prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej. Oddziaływają one bowiem na podaż pieniądza oraz warunki kredytowania poprzez bezpośredni wpływ na płynność sektora bankowego oraz ustalanie wysokości stóp procentowych. W ramach instrumentów polityki pieniężnej do najważniejszych należą: a) stopy procentowe banku centralnego; b) operacje refinansowe; c) rezerwy… Czytaj dalej »

Pierwsze zmiany systemu

Pierwsze zmiany systemu bankowego w stronę gospodarki rynkowej wprowadziło Prawo bankowe z 1982 roku.’) Stworzono wówczas formalne podstawy niezależności NBP, zwiększania samodzielności banku centralnego w przygotowaniu i realizacji założeń polityki pieniężno-kredytowej oraz zakładania nowych banków w formie spółek akcyjnych. Jednak w praktyce owe regulacje nie przyczyniły się do zaistnienia jakościowych prorynkowych zmian w bankowości polskiej.… Czytaj dalej »

Istota rynku pieniężnego

Przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym są krótkoterminowe (do jednego roku) instrumenty finansowe. Instrumenty te charakteryzują się najniższym stopniem ryzyka i najwyższym poziomem płynności. Rynek pieniężny jest miejscem emisji i obrotu instrumentów finansowych sektora bankowego, jak też pozabankowego. Szczególną aktywność wykazują tu jednak instytucje finansowe, głównie banki, poszukujące możliwości ulokowania wolnych środków pieniężnych nawet na bardzo… Czytaj dalej »

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy stwarza zatem możliwość pozyskiwania kapitału oraz rozłożenia ryzyka inwestycyjnego. Głównymi instytucjami rynku kapitałowego są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, której podstawowym celem jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz promocja tego obrotu, GPW funkcjonuje od 1991 roku. Rynek pozagiełdowy, oparty na funkcjonowaniu Centralnej Tabeli Ofert (CETO); Centralna Tabela Ofert SA jest spółką… Czytaj dalej »

Konsolidacja sektora bankowego

Istotnym procesem przemian polskiego systemu bankowego po 1989 r. jest konsolidacja. Oznacza ona łączenie kapitałowe oraz organizacyjne. Chociaż istnieje wiele poglądów i kontrowersji wokół metod przeprowadzania konsolidacji, jej konieczność jest powszechnie akceptowana. Same procesy konsolidacyjne mogą odbywać się poprzez fuzje bądź przejęcia. Powszechnie uznaje się, że fuzja, czyli połączenie ma miejsce wówczas, gdy łączą się… Czytaj dalej »

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny obejmuje operacje na instrumentach finansowych, których okres wymagalności nie przekracza jednego roku. Transakcje te charakteryzują się wysokim stopniem płynności oraz bezpieczeństwem. Biorąc pod uwagę ilość dokonywanych operacji oraz ich charakter i zakres, słusznie przyjmuje się, że rynek pieniężny jest podstawowym segmentem rynku finansowego. Głównymi instrumentami rynku pieniężnego są lokaty międzybankowe, bony skarbowe, papiery… Czytaj dalej »