Otwarcie rachunku bankowego

Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy, zawartej bezterminowo lub na określony czas. Umowa ta, z uwagi na cywilnoprawny charakter, sprawia, że bank i klient są partnerami, a stosunki pomiędzy nimi zostały uregulowane prze pisami Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. Oznacza to z kolei, że wewnętrzne regulaminy obowiązujące w poszczególnych bankach mogą różnić się w […]

Historia bankowości polskiej

Nazwa „bank” pochodzi od włoskiego słowa Banca, oznaczającego ławę (stół), przy Którym średniowieczni Wekslerze wymieniali pieniądze. Funkcję pieniądza pełnił wówczas kruszec. Pierwsze banki powstały we Włoszech w XVI wieku, następnie w Holandii i Anglii. Przedmiotem pierwszych operacji bankowych był kruszec i kruszcowe mondy przyjmowane przez banki od ich właścicieli. W celu ułatwienia dysponowania wkładami posługiwano […]

Bankomaty

Coraz bardziej popularne staje się obecnie wypłacanie gotówki przy wykorzystaniu bankomatów. Są to urządzenia elektroniczne, które praktycznie zastępuj ą pracę kasjera. Przeznaczone są do przechowywania i szybkiej wpłaty gotówki za pomocą karty magnetycznej. Wpłata gotówki przez bankomat następuje po wprowadzeniu przez klienta karty płatniczej do automatu i wybraniu na klawiaturze znaku identyfikacyjnego PIN oraz podania […]

Komisja papierów wartościowych

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd utworzona w 1991 r. na podstawie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych; zakresem jej działania jest przede wszystkim regulowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi, głównie zaś sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, zapewnienie sprawnego działania rynku papierów wartościowych, […]

Rachunki bankowe

Na rachunku bieżącym mogą być wyodrębnione środki pieniężne przeznaczone na określone cele, np. fundusze socjalne. W ramach rachunku bieżącego udzielane są także kredyty, kiedy zadłużenie występuje w postaci tzw. salda debetowego (ujemnego). Powstaje ono w wyniku dyspozycji płatniczych realizowanych w ciężar tego rachunku. Wpłaty na rachunek bieżący zmniejszają zadłużenie. Korzystanie przez przedsiębiorstwa / rachunku bieżącego […]

Nadzór bankowy

Działalność banku jest nierozerwalnie związana z ryzykiem finansowym. Wynika te z prowadzonych przez banki różnorodnych operacji i rozszerzania zakresu usług, co z kole: ma wpływać na umacnianie pozycji konkurencyjnej. Jednocześnie jest bardzo ważne, ab) działalność ta była bezpieczna z punktu widzenia klientów deponujących swoje pieniądze a także funkcjonowania całego sektora bankowego. Wymaga to zatem objęcia […]

Pierwsze banki

Najbardziej zbliżone do obecnych banków były kościelne formy instytucji kredytowej – montes pietatis – banki pobożne. Instytucje te udzielały bezprocentowego kredytu „na fanty”, zaś środki na tę działalność pochodziły z jałmużny. Pierwsze tego typu instytucje założył Piotr Skarga w Wilnie, Krakowie i Warszawie. Z czasem od kredytów tych zaczęto pobierać odsetki. W 1828 r. w […]

System bankowy a UE

Dążenia Polski do integracji gospodarczej z Unią Europejską są związane z koniecznością przyjęcia i stosowania jej standardów, czyli ustalonych, akceptowanych zasad funkcjonowania banków, systemów bankowych i rynków finansowych. Źródłem tych standardów są głównie Komisja Europejska, Rada Europejska i Parlament Europejski, wydające stosowne regulacje w formie rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, zaleceń i opinii. Najczęściej wykorzystywanymi instrumentami regulacji […]

Papiery dłużne emitowane przez banki

Bony bankowe, zwane certyfikatami depozytowymi, emitowane są przez banki komercyjne w celu pozyskiwania środków pieniężnych. Historia tych instrumentów sięga lat 60-tych, kiedy w Stanach Zjednoczonych banki zaczęły emitować zbywalne certyfikaty depozytowe, chcąc w ten sposób utrzymać atrakcyjność swoich usług dla klientów instytucjonalnych, dysponujących znaczącymi nadwyżkami środków pieniężnych. Certyfikaty depozytowe emitowane są przede wszystkim przez banki […]

Funkcje banków

Szczególna funkcja systemu bankowego (czyli sieci różnorodnych instytucji finansowych) przejawia się w pełnionych zadaniach wynikających z polityki społeczno–gospodarczej kraju. Funkcje te można sprowadzić do czterech zasadniczych kwestii: 1) kształtowanie emisji kredytu i pieniądza jako jednego z podstawowych elementów decydujących o sprawnym funkcjonowaniu gospodarki; 2) gromadzenie wolnych środków finansowych oraz wpływ na ich efektywne wykorzystanie; 3) […]